|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

اندازه فونت ها را می توان با دستور زیر انتخاب کرد:

<font size="x">متنی که می خواهیم اندازه آنرا تعیین کنیم</font>

به جای «x» عددی با علامت منفی یا مثبت قرار می گیرد. وقتی که می خواهیم یک متن بزرگتر دیده شود از علامت مثبت و زمانی که می خواهیم متن کوچکتر شود از علامت منفی استفاده می شود.

برای مثال :

<font size="+2">این متن بزرگ است</font>

نتیجه :

این متن بزرگ است

برای کوچکتر کردن متن نیز به همین صورت عمل می کنیم:

<font size="-2">این متن کوچک دیده می شود</font>

 

نتیجه :

 

این متن کوچک دیده می شود

مثال:

<font size="+4">این متن با اندازه ۴ نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۴ نوشته شده است

 
 <font size="+3">این متن با اندازه ۳ نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۳ نوشته شده است

<font size="+2">این متن با اندازه ۲ نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۲ نوشته شده است

<font size="+1">این متن با اندازه ۱ نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۱ نوشته شده است

<font size="-1">این متن با اندازه ۱- نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۱- نوشته شده است

<font size="-2">این متن با اندازه ۲- نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۲- نوشته شده است

<font size="-3">این متن با اندازه ۳- نوشته  شده است</font>

این متن با اندازه ۳- نوشته شده است

برای تغییر رنگ متن ها نیز می توانیم به روش زیر عمل کنید،:

<font color="زنگ مورد نظر">

می توانیم رنگ مورد نظر خود را با نام انگلیسی آن قرار دهیم یا از معادل هگزا دسیمال رنگ به جای اسم رنگ استفاده نمایید.

برای مثال:

<font color="blue">متن مورد نظر</font>

متن نهایی:

متن مورد نظر

حالا از معادل هگزا دسیمال رنگ قرمز به جای نام رنگ استفاده می کنیم. البته استفاده از اسم رنگها ساده تر است اما شما ممکن است بخواهید از رنگهای پیچیده تری استفاده کنید.در مورد رنگ قرمز باید به این صورت عمل کنیم:

<font color="#0000FF">متن مورد نظر</font>

در اینجا نتیجه با مثال قبلی یکسان است:

متن مورد نظر

معادل هگزا دسیمال رنگها باید با علامت # شروع شود و بعد از این علامت شش حرف یا عدد دیگر قرار می گیرد.
برای رنگ قرمز بعد از علامت # دو F و چهار صفر قرار می گیرد.

اگر می خواهید معادل هگزا دسیمال رنگها را به دست آورید اینجا را کلیک کنید.

فرض کنید می خواهید رنگ و اندازه متنی را همراه با هم تغییر دهید. برای این کار می توانید از دو تگ استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که هر دو را ببندید. مانند زیر:

<font size="+2"><font color="gold">متن بزرگ  با رنگ طلایی</font></font>

متن بزرگ با رنگ طلایی

همچنین می توانید از شناسه های size و color در یک تگ استفاده کنید. مانند زیر:

<font size="+2" color="gold">متن بزرگ  با رنگ طلایی</font>

متن بزرگ با رنگ طلایی


خرید هاست ارزان