|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 

با بستن ای پی و یا جلوگیری ورود ip ای پی های خارجی امکان ورود به سایت توسط کاربران کشور های دیگر جز ایران مسدود خواهد شد.

البته موتور های جستجو در این لیست استثنا هستند. و مشکلی در سئو سایتتان بوجود نخواهد امد.

برای اینکار کافی است دستور زیر را در فایل .htaceess موجود در منجر هاستتان قرار دهید.

 

fm1 fm2

سپس فایل htaccess. را بیابید و یا در صورتی که وجود ندارد ان را بسازید و سپس ان را ویرایش نمایید.

order deny,allow
allow from 64.4.0.0/18
allow from 65.52.0.0/14
allow from 131.253.21.0/24
allow from 131.253.22.0/23
allow from 131.253.24.0/21
allow from 131.253.32.0/20
allow from 157.54.0.0/15
allow from 157.56.0.0/14
allow from 157.60.0.0/16
allow from 207.46.0.0/16
allow from 207.68.128.0/18
allow from 207.68.192.0/20
allow from 8.12.144.0/24
allow from 66.196.64.0/18
allow from 66.228.160.0/19
allow from 67.195.0.0/16
allow from 68.142.192.0/18
allow from 72.30.0.0/16
allow from 74.6.0.0/16
allow from 98.136.0.0/16
allow from 202.160.176.0/20
allow from 209.191.64.0/18
allow from 64.18.0.0/20
allow from 74.125.148.0/22
allow from 74.125.244.0/22
allow from 207.126.144.0/20
allow from 5.231.0.0/16
allow from 5.232.0.0/16
allow from 5.233.0.0/16
allow from 5.234.0.0/16
allow from 5.235.0.0/16
allow from 5.236.0.0/16
allow from 5.237.0.0/16
allow from 5.238.0.0/16
allow from 5.239.0.0/16
allow from 2.144.0.0/14
allow from 2.176.0.0/12
allow from 5.22.0.0/17
allow from 5.22.192.0/19
allow from 5.23.112.0/21
allow from 5.28.32.0/21
allow from 5.34.192.0/19
allow from 5.52.0.0/16
allow from 5.53.32.0/19
allow from 5.56.128.0/22
allow from 5.56.132.0/24
allow from 5.56.135.0/24
allow from 5.57.32.0/21
allow from 5.61.24.0/23
allow from 5.61.26.0/24
allow from 5.61.29.0/24
allow from 5.61.30.0/23
allow from 5.61.72.0/21
allow from 5.62.160.0/19
allow from 5.63.8.0/21
allow from 5.72.0.0/15
allow from 5.74.0.0/16
allow from 5.75.0.0/17
allow from 5.78.0.0/16
allow from 5.102.32.0/20
allow from 5.106.0.0/16
allow from 5.112.0.0/12
allow from 5.134.128.0/18
allow from 5.144.128.0/21
allow from 5.145.112.0/21
allow from 5.159.48.0/21
allow from 5.160.0.0/15
allow from 5.190.0.0/16
allow from 5.198.160.0/19
allow from 5.200.64.0/18
allow from 5.200.128.0/17
allow from 5.201.128.0/17
allow from 5.202.0.0/16
allow from 5.208.0.0/12
allow from 5.226.48.0/21
allow from 5.232.0.0/13
allow from 5.250.0.0/17
allow from 31.2.128.0/17
allow from 31.7.64.0/18
allow from 31.7.128.0/20
allow from 31.14.80.0/20
allow from 31.14.112.0/20
allow from 31.14.144.0/20
allow from 31.24.204.0/22
allow from 31.24.232.0/21
allow from 31.25.88.0/21
allow from 31.25.104.0/21
allow from 31.25.128.0/21
allow from 31.25.232.0/21
allow from 31.29.32.0/19
allow from 31.40.0.0/21
allow from 31.47.32.0/19
allow from 31.56.0.0/14
allow from 31.130.176.0/20
allow from 31.170.48.0/20
allow from 31.171.216.0/21
allow from 31.184.128.0/18
allow from 31.193.112.0/21
allow from 31.193.144.0/20
allow from 31.217.208.0/21
allow from 37.9.248.0/21
allow from 37.10.64.0/22
allow from 37.19.80.0/20
allow from 37.27.0.0/16
allow from 37.32.0.0/19
allow from 37.32.32.0/20
allow from 37.32.112.0/20
allow from 37.44.56.0/21
allow from 37.49.144.0/21
allow from 37.63.128.0/17
allow from 37.75.240.0/21
allow from 37.98.0.0/17
allow from 37.98.200.0/21
allow from 37.114.192.0/18
allow from 37.123.192.0/21
allow from 37.128.240.0/20
allow from 37.129.0.0/16
allow from 37.130.200.0/21
allow from 37.137.0.0/16
allow from 37.143.144.0/21
allow from 37.152.160.0/19
allow from 37.153.128.0/22
allow from 37.153.176.0/20
allow from 37.156.0.0/22
allow from 37.156.8.0/21
allow from 37.156.16.0/20
allow from 37.156.48.0/20
allow from 37.156.100.0/22
allow from 37.156.112.0/20
allow from 37.156.128.0/20
allow from 37.156.144.0/22
allow from 37.156.152.0/21
allow from 37.156.160.0/21
allow from 37.156.176.0/22
allow from 37.156.212.0/22
allow from 37.156.232.0/21
allow from 37.156.240.0/22
allow from 37.156.248.0/22
allow from 37.191.64.0/19
allow from 37.221.0.0/18
allow from 37.235.16.0/20
allow from 37.254.0.0/15
allow from 46.18.248.0/21
allow from 46.21.80.0/20
allow from 46.28.72.0/21
allow from 46.32.0.0/19
allow from 46.34.96.0/19
allow from 46.34.160.0/19
allow from 46.36.96.0/19
allow from 46.38.128.0/19
allow from 46.41.192.0/18
allow from 46.51.0.0/17
allow from 46.62.128.0/17
allow from 46.100.0.0/16
allow from 46.102.120.0/21
allow from 46.102.128.0/20
allow from 46.102.184.0/22
allow from 46.143.0.0/16
allow from 46.148.32.0/20
allow from 46.164.64.0/18
allow from 46.167.128.0/19
allow from 46.209.0.0/16
allow from 46.224.0.0/15
allow from 46.245.0.0/17
allow from 46.248.32.0/19
allow from 46.249.96.0/24
allow from 46.249.98.0/23
allow from 46.249.100.0/22
allow from 46.249.104.0/22
allow from 46.249.112.0/23
allow from 46.249.120.0/21
allow from 46.251.160.0/19
allow from 46.255.216.0/21
allow from 57.88.80.0/20
allow from 62.32.49.128/26
allow from 62.32.49.192/27
allow from 62.32.49.224/29
allow from 62.32.49.240/28
allow from 62.32.50.0/24
allow from 62.32.53.64/26
allow from 62.32.53.168/29
allow from 62.32.53.224/28
allow from 62.32.61.96/27
allow from 62.32.61.224/27
allow from 62.32.63.128/26
allow from 62.60.128.0/17
allow from 62.102.128.0/20
allow from 62.145.92.128/25
allow from 62.145.109.0/24
allow from 62.193.0.0/19
allow from 62.220.96.0/19
allow from 63.243.185.0/24
allow from 64.214.116.16/32
allow from 67.16.178.147/32
allow from 67.16.178.148/31
allow from 67.16.178.150/32
allow from 77.36.128.0/17
allow from 77.77.64.0/18
allow from 77.81.32.0/20
allow from 77.81.76.0/22
allow from 77.81.80.0/22
allow from 77.81.128.0/21
allow from 77.81.144.0/20
allow from 77.81.192.0/19
allow from 77.95.219.0/24
allow from 77.95.220.0/24
allow from 77.104.64.0/18
allow from 77.237.64.0/19
allow from 77.237.160.0/19
allow from 77.238.176.0/23
allow from 77.238.182.0/23
allow from 77.238.188.0/23
allow from 77.245.224.0/20
allow from 78.38.0.0/15
allow from 78.109.192.0/20
allow from 78.110.112.0/20
allow from 78.111.0.0/20
allow from 78.154.32.0/19
allow from 78.157.32.0/19
allow from 78.158.160.0/19
allow from 79.127.0.0/17
allow from 79.132.192.0/19
allow from 79.143.84.0/23
allow from 79.174.160.0/21
allow from 79.175.128.0/19
allow from 79.175.160.0/22
allow from 79.175.164.0/23
allow from 79.175.166.0/24
allow from 79.175.167.0/25
allow from 79.175.167.128/30
allow from 79.175.167.132/31
allow from 79.175.167.144/28
allow from 79.175.167.160/27
allow from 79.175.167.192/26
allow from 79.175.168.0/22
allow from 79.175.172.0/25
allow from 79.175.172.128/26
allow from 79.175.173.0/24
allow from 79.175.174.0/23
allow from 79.175.176.0/20
allow from 80.66.176.0/20
allow from 80.69.240.0/20
allow from 80.71.112.0/20
allow from 80.75.0.0/20
allow from 80.191.0.0/16
allow from 80.242.0.0/20
allow from 80.250.192.0/20
allow from 80.253.128.0/19
allow from 81.12.0.0/17
allow from 81.28.32.0/19
allow from 81.29.240.0/20
allow from 81.31.160.0/19
allow from 81.31.224.0/19
allow from 81.90.144.0/20
allow from 81.91.128.0/19
allow from 81.163.0.0/21
allow from 82.97.224.0/22
allow from 82.97.228.0/24
allow from 82.97.229.0/26
allow from 82.97.229.80/28
allow from 82.97.229.96/27
allow from 82.97.229.128/25
allow from 82.97.230.0/23
allow from 82.97.232.0/21
allow from 82.97.240.0/20
allow from 82.99.192.0/18
allow from 82.115.0.0/21
allow from 82.115.8.0/22
allow from 82.115.12.0/23
allow from 82.115.14.0/24
allow from 82.115.16.0/22
allow from 82.115.20.0/23
allow from 82.115.29.0/24
allow from 82.115.30.0/23
allow from 82.138.140.0/25
allow from 83.120.0.0/14
allow from 83.147.192.0/18
allow from 83.170.26.0/24
allow from 83.170.34.96/27
allow from 83.170.34.160/27
allow from 83.170.34.192/27
allow from 84.17.168.32/27
allow from 84.39.176.0/21
allow from 84.47.192.0/20
allow from 84.47.212.0/22
allow from 84.47.216.0/21
allow from 84.47.224.0/19
allow from 84.233.149.241/32
allow from 84.241.0.0/18
allow from 84.246.71.128/28
allow from 84.246.71.168/29
allow from 84.246.71.176/32
allow from 85.9.64.0/18
allow from 85.15.0.0/18
allow from 85.133.128.0/17
allow from 85.185.0.0/16
allow from 85.198.0.0/18
allow from 85.204.30.0/23
allow from 85.204.76.0/23
allow from 85.204.80.0/20
allow from 85.204.104.0/23
allow from 85.204.128.0/22
allow from 85.204.208.0/20
allow from 85.239.192.0/19
allow from 86.55.0.0/16
allow from 86.57.0.0/17
allow from 86.104.32.0/20
allow from 86.104.80.0/20
allow from 86.104.96.0/20
allow from 86.104.232.0/21
allow from 86.104.240.0/21
allow from 86.105.40.0/21
allow from 86.105.128.0/20
allow from 86.106.24.0/23
allow from 86.106.192.0/21
allow from 86.107.0.0/20
allow from 86.107.80.0/20
allow from 86.107.144.0/20
allow from 86.107.172.0/22
allow from 86.107.208.0/20
allow from 86.109.32.0/19
allow from 87.107.0.0/16
allow from 87.247.160.0/19
allow from 87.248.96.0/23
allow from 87.248.128.0/19
allow from 88.135.32.0/20
allow from 89.32.0.0/19
allow from 89.32.96.0/20
allow from 89.32.196.0/23
allow from 89.33.18.0/23
allow from 89.33.100.0/22
allow from 89.33.128.0/23
allow from 89.33.204.0/23
allow from 89.33.234.0/23
allow from 89.33.240.0/23
allow from 89.34.20.0/23
allow from 89.34.32.0/19
allow from 89.34.88.0/23
allow from 89.34.94.0/23
allow from 89.34.128.0/19
allow from 89.34.168.0/23
allow from 89.34.176.0/23
allow from 89.34.200.0/23
allow from 89.34.248.0/21
allow from 89.35.58.0/23
allow from 89.35.64.0/21
allow from 89.35.120.0/22
allow from 89.35.132.0/23
allow from 89.35.156.0/23
allow from 89.35.176.0/23
allow from 89.35.180.0/22
allow from 89.35.194.0/23
allow from 89.36.16.0/23
allow from 89.36.48.0/20
allow from 89.36.96.0/20
allow from 89.36.176.0/20
allow from 89.36.194.0/23
allow from 89.36.226.0/23
allow from 89.36.252.0/23
allow from 89.37.0.0/20
allow from 89.37.30.0/23
allow from 89.37.42.0/23
allow from 89.37.102.0/23
allow from 89.37.144.0/21
allow from 89.37.152.0/22
allow from 89.37.168.0/22
allow from 89.37.198.0/23
allow from 89.37.208.0/22
allow from 89.37.218.0/23
allow from 89.37.240.0/20
allow from 89.38.24.0/23
allow from 89.38.80.0/20
allow from 89.38.102.0/23
allow from 89.38.184.0/21
allow from 89.38.192.0/21
allow from 89.38.212.0/22
allow from 89.38.242.0/23
allow from 89.38.244.0/22
allow from 89.39.8.0/22
allow from 89.39.186.0/23
allow from 89.40.38.0/23
allow from 89.40.78.0/23
allow from 89.40.90.0/23
allow from 89.40.106.0/23
allow from 89.40.110.0/23
allow from 89.40.128.0/23
allow from 89.40.152.0/21
allow from 89.40.240.0/20
allow from 89.41.8.0/21
allow from 89.41.16.0/21
allow from 89.41.32.0/23
allow from 89.41.40.0/22
allow from 89.41.58.0/23
allow from 89.41.184.0/22
allow from 89.41.192.0/19
allow from 89.41.224.0/20
allow from 89.41.240.0/21
allow from 89.42.32.0/23
allow from 89.42.44.0/22
allow from 89.42.56.0/23
allow from 89.42.68.0/23
allow from 89.42.96.0/21
allow from 89.42.136.0/22
allow from 89.42.150.0/23
allow from 89.42.184.0/21
allow from 89.42.196.0/22
allow from 89.42.228.0/23
allow from 89.43.0.0/20
allow from 89.43.36.0/23
allow from 89.43.70.0/23
allow from 89.43.88.0/21
allow from 89.43.96.0/21
allow from 89.43.144.0/21
allow from 89.43.182.0/23
allow from 89.43.188.0/23
allow from 89.43.204.0/23
allow from 89.43.216.0/21
allow from 89.43.224.0/21
allow from 89.44.112.0/23
allow from 89.44.118.0/23
allow from 89.44.128.0/21
allow from 89.44.146.0/23
allow from 89.44.176.0/21
allow from 89.44.190.0/23
allow from 89.44.202.0/23
allow from 89.44.240.0/22
allow from 89.45.48.0/20
allow from 89.45.68.0/23
allow from 89.45.80.0/23
allow from 89.45.112.0/21
allow from 89.45.126.0/23
allow from 89.45.152.0/21
allow from 89.45.230.0/23
allow from 89.46.44.0/23
allow from 89.46.60.0/23
allow from 89.46.94.0/23
allow from 89.46.184.0/21
allow from 89.46.216.0/22
allow from 89.47.64.0/20
allow from 89.47.128.0/19
allow from 89.47.196.0/22
allow from 89.47.200.0/22
allow from 89.144.57.31/32
allow from 89.144.57.32/28
allow from 89.144.128.0/18
allow from 89.165.0.0/17
allow from 89.184.192.0/19
allow from 89.196.0.0/16
allow from 89.198.0.0/15
allow from 89.219.64.0/18
allow from 89.219.192.0/18
allow from 89.221.80.0/20
allow from 89.235.64.0/18
allow from 91.98.0.0/15
allow from 91.106.64.0/19
allow from 91.107.128.0/17
allow from 91.108.128.0/19
allow from 91.108.194.0/23
allow from 91.108.196.0/23
allow from 91.108.208.0/21
allow from 91.133.128.0/17
allow from 91.147.64.0/20
allow from 91.184.64.0/19
allow from 91.185.128.0/19
allow from 91.186.192.0/19
allow from 91.206.122.0/23
allow from 91.207.138.0/23
allow from 91.208.165.0/24
allow from 91.209.242.0/24
allow from 91.212.16.0/24
allow from 91.212.252.0/24
allow from 91.216.4.0/24
allow from 91.217.64.0/23
allow from 91.220.79.0/24
allow from 91.222.196.0/22
allow from 91.222.204.0/22
allow from 91.224.110.0/23
allow from 91.224.176.0/23
allow from 91.225.52.0/22
allow from 91.226.224.0/23
allow from 91.227.84.0/22
allow from 91.228.189.0/24
allow from 91.229.214.0/23
allow from 91.230.32.0/24
allow from 91.232.64.0/22
allow from 91.232.68.0/23
allow from 91.232.72.0/22
allow from 91.233.56.0/22
allow from 91.236.168.0/23
allow from 91.237.254.0/23
allow from 91.238.0.0/24
allow from 91.239.14.0/24
allow from 91.239.54.0/23
allow from 91.239.108.0/22
allow from 91.239.214.0/24
allow from 91.240.60.0/22
allow from 91.240.180.0/22
allow from 91.241.20.0/23
allow from 91.241.92.0/24
allow from 91.242.44.0/23
allow from 91.243.126.0/23
allow from 91.243.160.0/20
allow from 91.244.120.0/22
allow from 91.247.66.0/23
allow from 91.250.224.0/20
allow from 91.251.0.0/16
allow from 92.42.48.0/21
allow from 92.50.0.0/18
allow from 92.61.176.0/20
allow from 92.62.176.0/20
allow from 92.114.16.0/20
allow from 92.114.48.0/22
allow from 92.114.64.0/20
allow from 92.242.192.0/19
allow from 93.110.0.0/16
allow from 93.113.224.0/20
allow from 93.114.16.0/20
allow from 93.114.104.0/21
allow from 93.115.120.0/21
allow from 93.115.144.0/21
allow from 93.115.216.0/21
allow from 93.115.224.0/20
allow from 93.117.0.0/19
allow from 93.117.32.0/20
allow from 93.117.96.0/19
allow from 93.117.176.0/20
allow from 93.118.96.0/19
allow from 93.118.128.0/19
allow from 93.118.160.0/20
allow from 93.118.180.0/22
allow from 93.118.184.0/22
allow from 93.119.32.0/19
allow from 93.119.64.0/19
allow from 93.119.208.0/20
allow from 93.126.0.0/18
allow from 93.170.24.0/24
allow from 93.190.24.0/21
allow from 94.24.0.0/20
allow from 94.24.16.0/21
allow from 94.24.80.0/20
allow from 94.24.96.0/21
allow from 94.74.128.0/18
allow from 94.101.128.0/20
allow from 94.101.176.0/20
allow from 94.101.240.0/20
allow from 94.139.160.0/19
allow from 94.176.8.0/21
allow from 94.176.16.0/20
allow from 94.176.32.0/21
allow from 94.176.48.0/20
allow from 94.176.80.0/20
allow from 94.177.72.0/21
allow from 94.182.0.0/15
allow from 94.184.0.0/16
allow from 94.232.168.0/21
allow from 94.241.128.0/22
allow from 94.241.135.0/24
allow from 94.241.136.0/21
allow from 94.241.144.0/22
allow from 94.241.152.0/21
allow from 94.241.160.0/19
allow from 95.38.0.0/16
allow from 95.64.0.0/17
allow from 95.80.128.0/18
allow from 95.81.64.0/18
allow from 95.82.0.0/17
allow from 95.130.56.0/21
allow from 95.130.240.0/21
allow from 95.142.224.0/20
allow from 95.162.0.0/16
allow from 95.215.160.0/22
allow from 95.215.173.0/24
allow from 103.231.136.0/22
allow from 109.72.192.0/20
allow from 109.74.224.0/20
allow from 109.95.56.0/21
allow from 109.95.64.0/21
allow from 109.108.160.0/19
allow from 109.109.32.0/19
allow from 109.110.160.0/19
allow from 109.111.32.0/22
allow from 109.111.39.0/24
allow from 109.111.40.0/21
allow from 109.111.48.0/20
allow from 109.122.192.0/18
allow from 109.125.128.0/18
allow from 109.162.128.0/17
allow from 109.201.0.0/19
allow from 109.203.128.0/18
allow from 109.225.128.0/18
allow from 109.230.64.0/18
allow from 109.232.0.0/21
allow from 109.238.176.0/20
allow from 109.239.0.0/20
allow from 128.65.160.0/19
allow from 128.140.0.0/17
allow from 130.185.72.0/21
allow from 130.244.79.126/32
allow from 130.255.192.0/18
allow from 145.249.0.0/18
allow from 146.66.128.0/23
allow from 151.216.36.0/22
allow from 151.232.0.0/14
allow from 151.238.0.0/15
allow from 151.240.0.0/13
allow from 158.58.0.0/17
allow from 158.58.184.0/21
allow from 159.20.96.0/20
allow from 159.255.32.0/21
allow from 164.138.16.0/21
allow from 164.138.128.0/18
allow from 164.215.40.0/21
allow from 164.215.56.0/21
allow from 164.215.128.0/17
allow from 173.237.208.200/29
allow from 176.12.64.0/20
allow from 176.46.128.0/19
allow from 176.56.144.0/20
allow from 176.62.144.0/21
allow from 176.65.160.0/19
allow from 176.65.192.0/18
allow from 176.67.64.0/20
allow from 176.101.32.0/20
allow from 176.101.48.0/21
allow from 176.102.224.0/19
allow from 176.110.108.0/22
allow from 176.122.210.0/23
allow from 176.123.64.0/18
allow from 176.124.64.0/22
allow from 176.221.16.0/20
allow from 176.221.64.0/21
allow from 176.223.80.0/21
allow from 178.21.40.0/21
allow from 178.21.160.0/21
allow from 178.22.72.0/22
allow from 178.22.76.0/23
allow from 178.22.120.0/21
allow from 178.131.0.0/16
allow from 178.157.0.0/18
allow from 178.173.128.0/17
allow from 178.215.0.0/18
allow from 178.216.248.0/21
allow from 178.219.224.0/20
allow from 178.236.32.0/20
allow from 178.238.192.0/20
allow from 178.239.144.0/20
allow from 178.248.40.0/21
allow from 178.251.208.0/21
allow from 178.252.128.0/18
allow from 178.253.0.0/18
allow from 179.60.151.0/24
allow from 185.2.12.0/22
allow from 185.3.124.0/22
allow from 185.3.200.0/22
allow from 185.3.212.0/22
allow from 185.4.0.0/22
allow from 185.4.16.0/22
allow from 185.4.28.0/22
allow from 185.4.104.0/22
allow from 185.4.220.0/22
allow from 185.5.156.0/22
allow from 185.8.172.0/23
allow from 185.8.174.0/32
allow from 185.10.72.0/22
allow from 185.11.68.0/22
allow from 185.11.88.0/22
allow from 185.11.176.0/22
allow from 185.12.60.0/22
allow from 185.12.100.0/23
allow from 185.12.102.0/24
allow from 185.13.228.0/22
allow from 185.14.80.0/22
allow from 185.14.160.0/22
allow from 185.16.232.0/22
allow from 185.18.212.0/22
allow from 185.20.160.0/22
allow from 185.21.68.0/22
allow from 185.21.76.0/22
allow from 185.22.28.0/22
allow from 185.23.128.0/22
allow from 185.24.136.0/22
allow from 185.24.148.0/22
allow from 185.24.228.0/22
allow from 185.24.252.0/22
allow from 185.26.32.0/22
allow from 185.26.208.0/22
allow from 185.26.232.0/22
allow from 185.29.220.0/22
allow from 185.30.4.0/22
allow from 185.30.76.0/22
allow from 185.31.124.0/22
allow from 185.32.128.0/22
allow from 185.34.160.0/22
allow from 185.36.192.0/22
allow from 185.37.52.0/22
allow from 185.39.180.0/22
allow from 185.40.224.0/22
allow from 185.40.240.0/22
allow from 185.41.0.0/22
allow from 185.42.24.0/22
allow from 185.42.212.0/22
allow from 185.42.224.0/22
allow from 185.44.36.0/22
allow from 185.44.64.0/22
allow from 185.44.100.0/22
allow from 185.44.112.0/22
allow from 185.45.188.0/22
allow from 185.46.0.0/22
allow from 185.46.108.0/22
allow from 185.46.216.0/22
allow from 185.47.48.0/22
allow from 185.49.84.0/22
allow from 185.49.96.0/22
allow from 185.49.104.0/22
allow from 185.50.37.0/24
allow from 185.50.38.0/23
allow from 185.51.40.0/22
allow from 185.51.200.0/22
allow from 185.55.224.0/22
allow from 185.56.92.0/22
allow from 185.56.96.0/22
allow from 185.57.132.0/22
allow from 185.57.164.0/22
allow from 185.57.200.0/22
allow from 185.58.240.0/22
allow from 185.59.112.0/22
allow from 185.60.32.0/22
allow from 185.60.136.0/22
allow from 185.62.232.0/22
allow from 185.63.236.0/22
allow from 185.64.176.0/22
allow from 185.66.224.0/21
allow from 185.67.12.0/22
allow from 185.67.100.0/22
allow from 185.67.212.0/22
allow from 185.69.108.0/22
allow from 185.69.120.0/22
allow from 185.70.60.0/22
allow from 185.70.196.0/22
allow from 185.71.152.0/22
allow from 185.71.192.0/22
allow from 185.72.24.0/22
allow from 185.73.0.0/22
allow from 185.73.76.0/22
allow from 185.73.114.0/23
allow from 185.74.164.0/22
allow from 185.75.196.0/22
allow from 185.75.204.0/22
allow from 185.76.248.0/22
allow from 185.78.20.0/22
allow from 185.78.104.0/22
allow from 185.79.60.0/22
allow from 185.79.96.0/22
allow from 185.79.156.0/22
allow from 185.80.196.0/22
allow from 185.81.40.0/22
allow from 185.81.96.0/23
allow from 185.81.99.0/24
allow from 185.82.28.0/22
allow from 185.82.64.0/22
allow from 185.82.136.0/22
allow from 185.82.164.0/22
allow from 185.82.180.0/22
allow from 185.83.28.0/22
allow from 185.83.72.0/21
allow from 185.83.80.0/22
allow from 185.83.88.0/22
allow from 185.83.112.0/22
allow from 185.83.180.0/22
allow from 185.83.184.0/22
allow from 185.83.196.0/22
allow from 185.83.200.0/22
allow from 185.83.208.0/22
allow from 185.84.160.0/22
allow from 185.84.220.0/22
allow from 185.85.68.0/22
allow from 185.85.136.0/22
allow from 185.85.208.0/23
allow from 185.85.211.0/24
allow from 185.86.36.0/22
allow from 185.86.180.0/22
allow from 185.87.180.0/22
allow from 185.88.48.0/22
allow from 185.88.152.0/22
allow from 185.88.176.0/22
allow from 185.88.252.0/22
allow from 185.89.112.0/22
allow from 185.92.4.0/22
allow from 185.92.8.0/22
allow from 185.92.40.0/22
allow from 185.93.164.0/22
allow from 185.94.96.0/23
allow from 185.94.99.0/24
allow from 185.95.60.0/22
allow from 185.95.152.0/22
allow from 185.95.180.0/22
allow from 185.96.240.0/22
allow from 185.97.116.0/22
allow from 185.98.112.0/22
allow from 185.99.212.0/22
allow from 185.100.44.0/22
allow from 185.101.228.0/22
allow from 185.103.84.0/22
allow from 185.103.128.0/22
allow from 185.103.244.0/22
allow from 185.103.248.0/22
allow from 185.104.192.0/22
allow from 185.104.228.0/22
allow from 185.104.232.0/22
allow from 185.104.240.0/22
allow from 185.105.184.0/22
allow from 185.105.236.0/23
allow from 185.105.238.0/25
allow from 185.105.238.128/26
allow from 185.105.238.192/27
allow from 185.105.239.0/24
allow from 185.106.136.0/22
allow from 185.106.144.0/22
allow from 185.106.228.0/22
allow from 185.107.28.0/22
allow from 185.107.32.0/22
allow from 185.107.244.0/22
allow from 185.107.248.0/22
allow from 185.108.96.0/22
allow from 185.108.164.0/22
allow from 185.109.60.0/22
allow from 185.109.72.0/22
allow from 185.109.80.0/22
allow from 185.109.128.0/22
allow from 185.109.244.0/22
allow from 185.109.248.0/22
allow from 185.110.28.0/22
allow from 185.110.216.0/22
allow from 185.110.228.0/22
allow from 185.110.236.0/22
allow from 185.110.244.0/22
allow from 185.110.252.0/22
allow from 185.111.8.0/21
allow from 185.111.40.0/22
allow from 185.111.64.0/22
allow from 185.111.128.0/22
allow from 185.111.136.0/22
allow from 185.112.32.0/21
allow from 185.112.128.0/22
allow from 185.112.148.0/22
allow from 185.112.168.0/22
allow from 185.113.56.0/22
allow from 185.113.104.0/22
allow from 185.113.112.0/22
allow from 185.113.148.0/22
allow from 185.113.152.0/22
allow from 185.114.72.0/22
allow from 185.114.188.0/22
allow from 185.115.76.0/22
allow from 185.115.148.0/22
allow from 185.115.164.0/22
allow from 185.115.168.0/22
allow from 185.116.20.0/22
allow from 185.116.24.0/22
allow from 185.116.160.0/22
allow from 185.117.48.0/22
allow from 185.117.96.0/22
allow from 185.117.136.0/22
allow from 185.117.204.0/22
allow from 185.118.12.0/22
allow from 185.118.136.0/22
allow from 185.118.152.0/22
allow from 185.119.4.0/22
allow from 185.119.164.0/22
allow from 185.119.240.0/22
allow from 185.120.120.0/22
allow from 185.120.136.0/22
allow from 185.120.160.0/22
allow from 185.120.168.0/22
allow from 185.120.192.0/21
allow from 185.120.200.0/22
allow from 185.120.208.0/20
allow from 185.120.224.0/20
allow from 185.120.240.0/21
allow from 185.120.248.0/22
allow from 185.121.56.0/22
allow from 185.121.128.0/22
allow from 185.122.80.0/22
allow from 185.123.64.0/21
allow from 185.123.208.0/22
allow from 185.124.112.0/22
allow from 185.124.156.0/22
allow from 185.124.172.0/22
allow from 185.125.20.0/22
allow from 185.125.244.0/22
allow from 185.125.248.0/21
allow from 185.126.0.0/20
allow from 185.126.16.0/22
allow from 185.126.40.0/22
allow from 185.126.127.0/24
allow from 185.126.132.0/22
allow from 185.126.144.0/22
allow from 185.126.156.0/24
allow from 185.126.200.0/22
allow from 185.127.176.0/22
allow from 185.127.232.0/22
allow from 185.128.48.0/22
allow from 185.128.80.0/22
allow from 185.128.136.0/22
allow from 185.128.152.0/22
allow from 185.128.164.0/22
allow from 185.129.80.0/22
allow from 185.129.111.0/24
allow from 185.129.116.0/22
allow from 185.129.124.0/22
allow from 185.129.140.0/24
allow from 185.129.168.0/22
allow from 185.129.184.0/21
allow from 185.129.196.0/22
allow from 185.129.200.0/22
allow from 185.129.212.0/22
allow from 185.129.216.0/22
allow from 185.129.228.0/22
allow from 185.129.232.0/21
allow from 185.129.240.0/22
allow from 185.130.76.0/22
allow from 185.131.28.0/22
allow from 185.131.84.0/22
allow from 185.131.88.0/21
allow from 185.131.100.0/22
allow from 185.131.108.0/22
allow from 185.131.112.0/21
allow from 185.131.124.0/22
allow from 185.131.128.0/22
allow from 185.131.136.0/21
allow from 185.131.148.0/22
allow from 185.131.152.0/21
allow from 185.131.164.0/22
allow from 185.131.168.0/22
allow from 185.132.80.0/22
allow from 185.132.212.0/22
allow from 185.133.152.0/22
allow from 185.133.164.0/22
allow from 185.133.212.0/22
allow from 185.133.244.0/23
allow from 185.133.246.0/24
allow from 185.135.28.0/22
allow from 185.135.72.0/21
allow from 185.135.84.0/22
allow from 185.135.228.0/22
allow from 185.136.100.0/22
allow from 185.136.172.0/22
allow from 185.136.180.0/22
allow from 185.136.192.0/22
allow from 185.136.220.0/22
allow from 185.137.24.0/22
allow from 185.137.60.0/22
allow from 185.137.108.0/22
allow from 185.139.64.0/22
allow from 188.34.0.0/16
allow from 188.75.64.0/18
allow from 188.93.64.0/21
allow from 188.118.64.0/18
allow from 188.121.96.0/19
allow from 188.121.128.0/19
allow from 188.122.96.0/19
allow from 188.125.64.0/24
allow from 188.125.86.0/24
allow from 188.126.128.0/19
allow from 188.136.128.0/17
allow from 188.158.0.0/15
allow from 188.191.176.0/21
allow from 188.208.56.0/21
allow from 188.208.64.0/19
allow from 188.208.144.0/20
allow from 188.208.160.0/19
allow from 188.208.200.0/22
allow from 188.208.208.0/21
allow from 188.208.224.0/19
allow from 188.209.0.0/19
allow from 188.209.32.0/20
allow from 188.209.64.0/20
allow from 188.209.116.0/22
allow from 188.209.128.0/18
allow from 188.209.192.0/20
allow from 188.210.64.0/20
allow from 188.210.80.0/21
allow from 188.210.96.0/19
allow from 188.210.128.0/18
allow from 188.210.192.0/20
allow from 188.210.232.0/22
allow from 188.211.0.0/20
allow from 188.211.32.0/19
allow from 188.211.64.0/18
allow from 188.211.128.0/19
allow from 188.211.176.0/20
allow from 188.211.192.0/19
allow from 188.212.6.0/23
allow from 188.212.48.0/20
allow from 188.212.64.0/19
allow from 188.212.96.0/22
allow from 188.212.144.0/21
allow from 188.212.160.0/19
allow from 188.212.200.0/21
allow from 188.212.208.0/20
allow from 188.212.224.0/20
allow from 188.212.240.0/21
allow from 188.213.64.0/20
allow from 188.213.96.0/19
allow from 188.213.144.0/20
allow from 188.213.176.0/20
allow from 188.213.192.0/21
allow from 188.213.208.0/22
allow from 188.214.4.0/22
allow from 188.214.64.0/20
allow from 188.214.84.0/22
allow from 188.214.96.0/22
allow from 188.214.120.0/23
allow from 188.214.160.0/19
allow from 188.214.216.0/21
allow from 188.214.232.0/21
allow from 188.215.24.0/22
allow from 188.215.88.0/22
allow from 188.215.128.0/20
allow from 188.215.160.0/19
allow from 188.215.192.0/19
allow from 188.215.240.0/22
allow from 188.229.0.0/17
allow from 188.240.196.0/24
allow from 188.240.212.0/24
allow from 188.240.248.0/21
allow from 188.245.0.0/16
allow from 188.253.0.0/17
allow from 193.0.156.0/24
allow from 193.8.139.0/24
allow from 193.19.144.0/23
allow from 193.28.181.0/24
allow from 193.32.80.0/23
allow from 193.35.62.0/24
allow from 193.104.22.0/24
allow from 193.104.212.0/24
allow from 193.105.2.0/24
allow from 193.105.6.0/24
allow from 193.142.30.0/24
allow from 193.151.128.0/19
allow from 193.178.200.0/22
allow from 193.189.122.0/23
allow from 193.222.51.0/24
allow from 193.242.194.0/23
allow from 193.242.208.0/23
allow from 194.33.104.0/22
allow from 194.33.122.0/23
allow from 194.33.124.0/22
allow from 194.60.228.0/22
allow from 194.77.208.66/32
allow from 194.143.140.0/23
allow from 194.146.148.0/22
allow from 194.225.0.0/16
allow from 195.10.15.160/28
allow from 195.20.136.0/24
allow from 195.27.14.0/28
allow from 195.88.188.0/23
allow from 195.96.139.16/28
allow from 195.110.38.0/23
allow from 195.146.32.0/19
allow from 195.170.163.0/24
allow from 195.191.74.0/23
allow from 195.211.44.0/22
allow from 195.245.70.0/23
allow from 196.3.91.0/24
allow from 204.245.22.24/30
allow from 204.245.22.29/32
allow from 204.245.22.30/31
allow from 208.48.251.249/32
allow from 209.28.123.0/26
allow from 210.5.196.64/26
allow from 210.5.197.64/26
allow from 210.5.198.32/29
allow from 210.5.198.64/28
allow from 210.5.198.96/27
allow from 210.5.198.128/26
allow from 210.5.198.192/27
allow from 210.5.204.0/25
allow from 210.5.205.0/26
allow from 210.5.208.0/26
allow from 210.5.208.128/25
allow from 210.5.209.0/25
allow from 210.5.214.192/26
allow from 210.5.218.64/26
allow from 210.5.218.128/25
allow from 210.5.232.0/25
allow from 210.5.233.0/25
allow from 210.5.233.128/26
allow from 212.1.192.0/21
allow from 212.6.37.0/24
allow from 212.6.38.0/24
allow from 212.6.41.0/25
allow from 212.6.42.0/24
allow from 212.6.45.0/24
allow from 212.6.47.0/24
allow from 212.6.50.0/24
allow from 212.16.64.0/19
allow from 212.33.192.0/19
allow from 212.50.224.0/19
allow from 212.80.0.0/20
allow from 212.80.16.0/21
allow from 212.80.24.0/22
allow from 212.80.28.0/24
allow from 212.80.30.0/23
allow from 212.82.108.0/22
allow from 212.86.64.0/19
allow from 212.95.128.0/19
allow from 212.120.192.0/19
allow from 213.109.240.0/20
allow from 213.147.128.0/19
allow from 213.176.0.0/17
allow from 213.195.0.0/18
allow from 213.207.192.0/18
allow from 213.217.32.0/19
allow from 213.233.160.0/19
allow from 216.55.163.116/30
allow from 216.55.163.120/30
allow from 217.11.16.0/20
allow from 217.25.48.0/20
allow from 217.64.144.0/20
allow from 217.66.192.0/19
allow from 217.146.184.0/24
allow from 217.146.186.0/23
allow from 217.146.188.0/22
allow from 217.146.208.0/20
allow from 217.161.16.0/24
allow from 217.170.240.0/20
allow from 217.171.191.220/30
allow from 217.172.96.0/22
allow from 217.172.104.0/21
allow from 217.172.112.0/22
allow from 217.172.120.0/21
allow from 217.174.16.0/20
allow from 217.218.0.0/15

deny from all

 

اپ وب

پشتیبانی بخش هاست


خرید هاست ارزان