|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 

برای ایجاد فضای خالی باید از کد ;nbsp& استفاده کنید که فضای خالی اضافه می کند. مطابق مثال زیر:

کلمه اول   کلمه دوم

نتیجه به این صورت خواهد بود:

کلمه اول   کلمه دوم

فاصله اول بین کلمات با فشار دادن دکمه Space ایجاد خواهد شد و مرورگر فاصله اول را تشخیص می دهد اما پس از آن تفاوتی نمی کند و شما فقط یک فاصله را در مرورگر می بینید. افزودن کد ;nbsp& مرورگر را مجبور می کند تا بین دو کلمه فاصله بگذارد. و شما فاصله خالی ایجاد کنید.

مانند زیر:

کلمه اول    کلمه دوم

نتیجه:

کلمه اول     کلمه دوم

به این شکل سه فضای خالی اضافی بین دو کلمه ایجاد می کند. و در مجموع چهار فضای خالی خواهیم داشت.

 

علامت کپی رایت :

;copy& کد علامت کپی رایت این است.

به این مثال توجه کنید:

this page Copyright © 2015 by me

نتیجه:

this page Copyright © ۲۰۱۵ by me

 

روش کار برای تمامی کاراکترهای ویژه به همین صورت میباشد و فقط کد آنها را در متن HTML قرار دهید.

تعدادی از این کاراکترهای ویژه را به همراه کد سازنده آنها را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:

نام شکل ظاهری کد سازنده
امپرسند & &
علامت کپی رایت © ©
علامت ثبت شده ® ®
علامت تجاری ™
علامت کوچکتر از < &lt;
علامت بزرگتر از > &gt;
علامت خنجر &dagger;
——————– » &raquo;
——————– « &laquo;
خط فاصله ام &#151;
علامت درجه ° &deg;
یک چهارم ¼ &frac14;
یک دوم ½ &frac12;
سه چهارم ¾ &frac34;
نقطه میانی · &middot;
علامت تعجب وارونه ¡ &iexcl;
علامت یورو &euro;
علامت پوند انگلیس £ &pound;
علامت تقسیم ÷ &divide;
علامت رادیکال &radic;

نماد اعتماد